بیمارستان شهدای طارم- دیالیز
معرفی بخش دیالیز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دیالیز:بخش دیالیز بیمارستان شهدای طارم در تاریخ 15/2/84  با توجه به افزایش بیمارانی که دچار ناراحتیهای کلیوی بودند و با توجه به نیاز منطقه افتتاح شد.هم اکنون این بخش  از 3 تخت تشکیل شده که همه روزه در شیفتهای کاری صبح و عصر ،3 بیمار را تحت پوشش قرار می دهد و با توجه به اینکه هر بیمار 3 نوبت در طول هفته دیالیز می شود،مجموع بیماران بخش دیالیز 12 بیمار می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای طارم:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=30.2782.2591.fa
برگشت به اصل مطلب